ZWIĘKSZONA PODAŻ ŚRODKÓW

Dłużej trzeba byłoby czekać na zwiększoną podaż środków żywności i nowych miesz­kań. Wymagałoby również pewnego czasu przekwa­lifikowanie kadr wojskowych. Wreszcie spodziewać się należy, że rozbrojenie świata umożliwiłoby po­ważne zwiększenie funduszów przeznaczonych na ce­le socjalne, na naukę i oświatę.W drugim i trzecim sprawozdaniu Sekretarza Ge­neralnego ONZ w sprawie ekonomicznych i społecz­nych skutków rozbrojenia (z 1972 i 1978 r.) zwró­cono szczególną uwagę na konsekwencje wyścigu zbrojeń znajdujące wyraz w redukcji środków prze­znaczonych na zaspokojenie potrzeb socjalnych wy­stępujących we wszystkich krajach oraz w ogranicze­niach pomocy ekonomicznej udzielanej krajom roz­wijającym się. Ujemne skutki uczestnictwa w wy­ścigu zbrojeń odczuwalne są w każdej dziedzinie życia gospodarczego i społecznego.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: