ZAWIESZENIE I WYKLUCZENIE

Zarówno zawieszenie, jak i wykluczenie nastąpić może na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego, powziętej na wniosek Rady Bezpieczeństwa.Zagadnieniem związanym z członkostwem ON , które wywołuje ostatnio żywe dyskusje na forum Organizacji oraz w literaturze przedmiotu, jest spra­wa członkostwa państw karłowatych (zwanych rów­nież państwami „najmniejszymi”, „mikropanstwami ). Podkreśla się w dyskusjach, że już obecnie zdecy o- waną większość członków ONZ stanowią państwa małe i karłowate: dwie trzecie państw członkowskich reprezentuje tylko 9°/o ludności świata i opłaca 10 /o ogólnej sumy składek członkowskich. Sytuacja uległa­by pod tym względem dalszemu pogorszeniu, gdy y przyjąć na członków ONZ – zgodnie z zasadą uni­wersalności – wszystkie istniejące państwa karło­wate Coraz częściej wypowiadane są poglądy, ze stanowią one osobną kategorię państw i ze powinny posiadać odrębny status w ONZ.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: