WYSTĄPIONO Z TEZĄ

Tak więc, kiedy wystąpiono z tezą, że w świecie współ­czesnym istnieją trzy wielkie mocarstwa: Związek Radziecki, Stany Zjednoczone i ChRL, niektórzy po­litolodzy amerykańscy przeciwstawili tej koncepcji „trójkąta” koncepcję dwóch trójkątów. Zapropono­wali, by pierwszy „trójkąt” skonstruowany na pod­stawie kryteriów potęgi militarnej, obecnej czy też potencjalnej, uzupełnić drugim „trójkątem” zbudo­wanym na kryterium możliwości oddziaływania eko­nomicznego w skali światowej, a w szczególności udziału w handlu międzynarodowym: trójkąt ten obejmowałby Stany Zjednoczone, EWG i Japonię. Inni politolodzy podkreślają, że cechą współczesnych stosunków międzynarodowych jest „dyfuzja potęgi”, rozumianej szeroko jako zdolność do oddziaływania na inne państwa nie tylko środkami militarnymi, ale również w dziedzinie ideologii, ekonomii i ży­cia kulturalnego, a także zastąpienia dawnych kilku mocarstw przez dwa supermocarstwa dysponujące potęgą militarną w rozmiarach bezprecedensowych, tym jednak, że w warunkach współczesnych su­permocarstwa nie mogą użyć głównych elementów swej potęgi do urzeczywistnienia celów swej poli­tyki narodowej.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: