WPŁYW NA KIERUNEK

Istotny wpływ na kierunek poszukiwań miały założenia ideologiczne oraz zainteresowania badaw­cze, jakie reprezentowali poszczególni autorzy. Moż­na wyodrębnić trzy grupy poglądów:Pierwszą grupę tworzą koncepcje licznych filo­zofów i teologów, którzy — poczynając od św. Au­gustyna — skłonni byli do traktowania wojny jako konsekwencji ułomnej natury człowieka. Skala po­glądów jest tu bardzo szeroka. Dawni teologowie wiązali wojnę z grzechem pierworodnym i skłonnością natury ludzkiej do złego. Hobbes był zdania, że samowola jest do tego stopnia nieodłączna od natury człowieka, że pozostawienie ludziom swobody w spo­sób nieunikniony prowadzić musi do wojny wszyst­kich przeciwko wszystkim (helium omnium contra omnes) i że tylko absolutna władza państwowa zdol­na jest powściągnąć te złe skłonności.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: