WAŻNA ZASADA

Co do mocy obowiązującej — przepisy Karty ma­ją pierwszeństwo przed postanowieniami innych umow międzynarodowych. Jak stwierdza art. 103 Karty, w przypadku sprzeczności między zobowiąza­niami członków ONZ wypływającymi z Karty a ich zobowiązaniami wypływającymi z jakiejkolwiek in­nej umowy międzynarodowej, zobowiązania wynika­jące z Karty mają pierwszeństwo. Postanowienia Karty są pewnego rodzaju prawem konstytucyjnym społeczności międzynarodowej, podobnie bowiem jak w wewnętrznym porządku prawnym ustawy muszą yc zgodne z konstytucją, tak i zwykłe umowy mię­dzynarodowe winny być zgodne z Kartą ONZ.Ważna jest zasada nakładająca na Organizację obo­wiązek zapewnienia, by państwa, które nie są jej płonkami, postępowały zgodnie z zasadami Karty w stopniu koniecznym dla utrzymania międzynaro­dowego pokoju i bezpieczeństwa.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: