TE SAME DOŚWIADCZENIA

Te same do­świadczenia zdają się przemawiać za koniecznością uwzględnienia przy budowie systemu bezpieczeń­stwa międzynarodowego elementów regionalizmu oraz elementów współdziałania w skali regionalnej wielkich mocarstw i państw małych.W dobie obecnej odmienne aniżeli dawniej są kryteria mocarstwowości. O tym, czy jakieś pań­stwo zaliczyć do mocarstw, decydowały w przeszło­ści niemal wyłącznie kryteria potęgi militarnej, lą­dowej lub morskiej. Odgrywały one decydującą rolę jeszcze po I wojnie światowej. Warto przypomnieć w tym względzie o interesującej wymianie poglą­dów na paryskiej konferencji pokojowej w 1919 r. Projekt wielkich mocarstw, aby w skład każdej ko­misji przygotowującej propozycje do traktatów po­koju weszło po dwóch przedstawicieli pięciu zwy­cięskich mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Francji, Anglii, Włoch i Japonii oraz pięciu przedstawicieli spośród mniejszych państw, wywołał zrozumiałe niezadowolenie wśród delegatów mniejszych państw, a delegat Kanady zapytywał, na jakiej podstawie opierają się tego rodzaju propozycje kolidujące z za­sadą równości państw.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: