RÓŻNE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Pierwsza organizacja międzynarodowa o charak­terze ogólnym powstała po I wojnie światowej. Była to Liga Narodów, która dbać miała — zgodnie z Paktem — o „rozwój współpracy międzynarodowej oraz zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa”. W wy­niku II wojny światowej Liga Narodów uległa likwi­dacji, nie spełniając pokładanych w niej nadziei, natomiast państwa zwycięskiej koalicji powołały do życia nową organizację o podobnych celach, a mia­nowicie Organizację Narodów Zjednoczonych.Obecnie istnieje ponad cztery tysiące różnego ro­dzaju organizacji międzynarodowych. Najpełniejszy wykaz tych organizacji znaleźć można w „Yearbook of International Organizations”, wydawanym przez Stowarzyszenie Organizacji Międzynarodowych, przy współudziale Sekretariatu ONZ. Dane zawarte w ostatnim tomie „Rocznika” odnotowują istnienie dwustu osiemdziesięciu organizacji międzynarodo­wych rządowych i czterech tysięcy trzydziestu or­ganizacji pozarządowych.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: