PRZYJĘTE DO ONZ

Do ONZ może być przyjęte — zgodnie z art. 4 Karty — „każde państwo miłujące pokój, które przyj­muje zobowiązania zawarte w Karcie i — zdaniem Organizacji — zdolne jest i pragnie zobowiązania te wykonywać”. Przyjęcie następuje w drodze uchwa­ły Zgromadzenia Ogólnego powziętej na wniosek Ka- dy Bezpieczeństwa. Karta używa określenia „pań­stwo”, gdy mówi o członkach ONZ, podczas gdy Pakt Ligi Narodów dopuszczał do członkostwa Ligi obok państw także „dominia i kolonie, które rządzą się same”. Dawne dominia brytyjskie i samodzielne ko­lonie (Indie) uzyskały już niepodległość i me zacho­dzi obecnie potrzeba wykraczania poza formułę „pań­stwo”. Nadmienić należy, że członkami pierwotnymi ONZ są dwie republiki radzieckie, Ukraina i Biało­ruś. Posiadają one członkostwo ONZ niezaleznie od członkostwa Związku Radzieckiego, w skład które­go wchodzą. Wyróżnienie Ukrainy i Białorusi spo­śród republik ZSRR nastąpiło w dowód uznania za ich szczególnie duży wkład do walki z Niemcami hitlerowskimi.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: