PAT MILITARNY

Dodać należy, że w warunkach tzw. pata militar­nego Wschód—Zachód, a zatem niemożności rozstrzy­gania konfliktów w drodze wojny, rola elementu wojskowego w całokształcie stosunków międzynaro­dowych podlega ograniczeniu: dotyczy to nie tylko mniejszych państw, ale także wielkich mocarstw. Podobnie na skutek pogłębiającej się współpracy międzynarodowej i rosnącej współzależności państw ulega ograniczeniu nie tylko „prawo do wojny”, ale także swoboda i możliwości manewru politycznego; dotyczy to nie tylko małych państw, ale także wiel­kich mocarstw.Odprężenie w stosunkach międzynarodowych przy­czynia się w niemałym stopniu do przedstawionych wyżej zmian. Z jednej strony prowadzi ono do zmniejszenia roli niektórych mniejszych państw na skutek ograniczenia ich zdolności manewru, z dru­giej jednak — wzrost współzależności między pań­stwami, a zwłaszcza uczestnictwo w licznych orga­nizacjach międzynarodowych czyni z małych państw wartościowych partnerów w walce politycznej z ry­walizującymi ugrupowaniami państw.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: