ORGANIZACJE SPECJALISTYCZNE

Organizacje specjalistyczne, organizujące współ­pracę w takich dziedzinach, jak nauka, prawa au­torskie, poszczególne działy gospodarki i transportu, kultury i oświaty.Struktura międzynarodowych organizacji rządo­wych oparta jest na określonych schematach. Tak więc w każdej organizacji istnieje organ uchwala­jący, nazywany zgromadzeniem ogólnym, konferen­cją ogólną lub kongresem. Składa się on z przedsta­wicieli wszystkich państw członkowskich i zwoływa­ny jest raz lub dwa razy do roku. Organ uchwala­jący wybiera inny organ, nazywany zazwyczaj ra­dą lub komitetem, który złożony jest z mniejszej liczby członków i częściej odbywa posiedzenia. W niektórych organizacjach, jak ONZ, istnieje więcej niż jedna rada, co pozwala na podział kompetencji między rady; niekiedy obok rady powołuje się or­gan specjalny, spełniający wobec członków funkcje pojednawcze (tak np. w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym istnieje Międzynarodowa Izba Częstotliwości, której zadaniem jest zapobieganie i likwidowanie sporów między państwami w związku z użytkowaniem różnych długości fal).

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: