ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacjami pozarządowymi są te, których członkami są osoby fizyczne lub prawne z różnych państw. Tak więc niektóre organizacje pozarządowe zrzeszają osoby fizyczne, np. międzynarodowe towa­rzystwa naukowe zrzeszające uczonych różnych kra­jów, inne zaś — zazwyczaj o szerszym zakresie dzia­łania i większym znaczeniu politycznym — są fe­deracjami stowarzyszeń działających w poszczegól­nych krajach. Tak np. Światowa Federacja Związ­ków Zawodowych zrzesza centrale związków zawo­dowych różnych krajów, Międzynarodowy Związek Spółdzielczy — centrale spółdzielcze różnych krajów, Międzynarodowy Związek Studentów — organizacje studenckie różnych krajów. Podstawy prawne tych organizacji określa z reguły prawo wewnętrzne tego kraju, w którym znajduje się siedziba danej organi­zacji. Statuty tych organizacji, uchwalane przez od­powiednie organy, muszą być dostosowane do wyma­gań prawa wewnętrznego, obowiązującego w siedzi­bie organizacji.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: