ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE

W rzeczywistości jednak oddziaływanie bezpo­średnie i pośrednie przybiera bardzo różnorodne formy i wykracza poza wymienione trzy kierunki.Wiele spośród organizacji pozarządowych współ­pracuje z Radą Gospodarczą i Społeczną. Realizując postanowienia art. 71 Karty NZ w sprawie zasię­gania przez Radę Gospodarczą i Społeczną opinii po­zarządowych organizacji — przyznano pewnej licz­bie międzynarodowych organizacji pozarządowych status doradczy kategorii I lub kategorii II. Przy­znanie organizacjom pozarządowym statusu dorad­czego ma na celu, jak stwierdza jedna z uchwał Rady Gospodarczej i Społecznej, „z jednej strony — zapewnienie Radzie lub jej komisjom fachowej in­formacji i porady, pochodzących od organizacji, któ­re mają szczególne kompetencje w tym względzie, z drugiej zaś strony — umożliwienie organizacjom, reprezentującym ważne składniki opinii publicznej, wyrażanie swych poglądów”.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: