KOŃCOWY DOKUMENT

Dokument końcowy obejmuje: deklarację, pro­gram działań i decyzje dotyczące zmian w mecha­nizmach rokowań i dyskusji rozbrojeniowych. W Deklaracji stwierdzono, że „ludzkość stanęła obec­nie w obliczu większej niż kiedykolwiek groźby sa­mounicestwienia, wynikającej z trwającego współ­zawodnictwa w gromadzeniu olbrzymich ilości naj­bardziej niszczycielskich broni, jakie kiedykolwiek wyprodukowano {…] nieskuteczność wysiłków mających na celu zahamowanie i położenie kresu wyści­gowi zbrojeń, w szczególności wyścigowi zbrojeń jądrowych, zwiększa niebezpieczeństwo rozprze­strzenienia broni jądrowej […] długotrwały pokój i bezpieczeństwo na świecie nie mogą opierać się na nagromadzeniu zapasów broni przez sojusze woj­skowe czy też utrzymywać się dzięki chwiejnej rów­nowadze odstraszania lub dzięki doktrynom strate­gicznej przewagi; prawdziwy i trwały pokój może zostać osiągnięty jedynie dzięki skutecznej, praktycz­nej realizacji systemu bezpieczeństwa przewidzia­nego w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz dzięki szybkiej i istotnej redukcji zbrojeń i sił zbrojnych na drodze porozumienia i wzajemnego przykładu, co w swoim końcowym rezultacie doprowadzi do po­wszechnego i całkowitego rozbrojenia pod skuteczną kontrolą międzynarodową :[…] rozbrojenie stało się najistotniejszym i najpilniejszym zadaniem stojącym przed społecznością międzynarodową.”

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: