GENEZA ONZ

Przejdźmy do bardziej szcze­gółowego omówienia Organizacji Narodów Zjedno­czonych. Początki ONZ wiążą się z okresem II woj­ny światowej. Projekt statutu tej organizacji opra­cowano w 1944 r. na konferencji wielkich mocarstw w Dumbarton Oaks. Następnie poddano ten projekt pod obrady konferencji w San Francisco i w rezul­tacie ustalono tekst Karty Narodów Zjednoczonych, podpisany przez^ięćdziesiąt państw w dniu 26 czerw­ca 1945 r. Zgodnie z postanowieniami miała ona wejść w życie po ratyfikacji i złożeniu dokumentów raty­fikacyjnych przez pięć wielkich mocarstw oraz więk­szość pozostałych sygnatariuszy. Karta weszła w ży­cie w dniu 24 października 1945 r. W dniu 24 paź­dziernika, w rocznicę narodzin ONZ, obchodzi się corocznie święto Narodów Zjednoczonych.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: