FUNKCJE RZĄDOWYCH ORGANIZACJI

Funkcje rządowych organizacji międzynarodowych są różnorodne. Traktując zagadnienie w rozwoju historycznym stwierdzić należy, że pierwsze organi­zacje międzynarodowe powstawać zaczęły poczyna­jąc od połowy XIX wieku. Miały one stosunkowo wąski zakres działania i spełniały pewne ściśle okre­ślone funkcje natury administracyjnej. Takimi były np. Międzynarodowy Związek Telegraficzny, założo­ny w 1865 r., który dał początek obecnie istniejące­mu Międzynarodowemu Związkowi Telekomunika­cyjnemu, Powszechny Związek Pocztowy (utworzony w 1874 r. i działający po dzień dzisiejszy), Między­narodowe Biuro Publikowania Taryf Celnych, Mię­dzynarodowy Związek Metryczny. Nazywano te związki — ze względu na pełnione przez nie funkcje uniami administracyjnymi albo związkami celo­wymi (ponieważ organizowały współpracę państw w określonym, szczególnym celu).

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: