DUŻA AKTYWNOŚĆ

Dużą aktywność międzynarodową wykazują organizacje żydowskie, które często łączą cele religijne z zada­niami czysto politycznymi. Wymienić tu należy Świa­towy Kongres Żydowski, powołany do życia w 1936 r., zrzeszający Żydów z sześćdziesięciu krajów, Kon­sultatywną Radę Organizacji Żydowskich (1946 r.), Światową Federację Ogólnych Syjonistów (1946 r.).Osobną grupę stanowią organizacje o celach pacy­fistycznych i humanitarnych. Pierwsze pacyfistyczne stowarzyszenia zaczęły powstawać w początkach XIX wieku. W końcu XIX w. założona została Unia Międzyparlamentarna, która postawiła sobie wów­czas za główne zadanie rozwinięcie sposobów poko­jowego załatwiania sporów. Spośród wielu istnieją­cych obecnie międzynarodowych organizacji tego ty­pu wymienić należy Światową Radę Pokoju, która zrzesza postępowych działaczy, i Światową Federa­cję Przyjaciół ONZ (WFUNA). Członkiem tej Fede­racji jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół ONZ. Stu­denckim odpowiednikiem WFUNA jest Międzynaro­dowy Ruch Studencki na rzecz Organizacji Narodów Zjednoczonych (ISMUN).

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: