DOMINACJA W KONCEPCJI

W koncepcji Stanów Zjednoczonych dominuje nie tyle dążenie do redukcji zbrojeń, ile do regulowania zbro­jeń (słowo „kontrola” pojmowane jest przez Ame­rykanów nie jako kontrola rozbrojenia, ale jako kon­trola zbrojeń, mająca zapewnić równowagę systemu zbrojeń w świecie). W pewnej mierze dzięki postę­powi w nauce i technice rozwiązanie problemu kon­troli rozbrojenia zostało ułatwione. Tak zwane „na­rodowe środki kontroli” (obserwacje satelitarne i in­ne) zdają egzamin w zakresie kontroli zbrojeń stra­tegicznych, podczas gdy kontrola redukcji zbrojeń konwencjonalnych pozostaje nadal problemem kontro­wersyjnym w rokowaniach rozbrojeniowych. Z dru- kiej jednak strony stały postęp w zakresie techniki wysoce komplikuje rokowania rozbrojeniowe, gdyż dokonuje się wynalazków coraz to nowych „genera­cji” zbrojeń, nie objętych dotychczasowymi ograni­czeniami i zakazami.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: