DOKONANIE KLASYFIKACJI FUNKCJI

Wielu autorów dokonuje klasyfikacji funkcji spełnianych przez or­ganizacje międzynarodowe stosując kryterium przed­miotowe, a więc odróżniając funkcje w zakresie po­kojowego załatwienia sporów, w dziedzinie gospodar­czej, komunikacyjnej, nauki, kultury i in. W związku z rosnącą liczbą organizacji między­narodowych coraz większego znaczenia nabiera spra­wa koordynacji działalności różnych organizacji mię­dzynarodowych, aby uniknąć dublowania tych sa­mych funkcji. Sprawa ta ma szczególnie ważne zna­czenie dla organizacji należących do systemu ONZ i jest w ostatnich latach przedmiotem żywych dys­kusji w związku z trudnościami finansowymi ONZ. Tak np. udzielaniem pomocy krajom Trzeciego Świa­ta w zakresie rozwoju spółdzielczości zajmuje się pięć organizacji systemu ONZ i pozarządowa orga­nizacja pod nazwą Międzynarodowy Związek Spół­dzielczy; w celu zharmonizowania działalności na tym odcinku powołały one do życia specjalny komi­tet koordynacyjny.

Witaj na portalu! Miło mi Cię gościć, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących wiedzy, nauki i edukacji. Blog to moja pasja dlatego prowadzę, go z pełną starannością. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: